Apelacja w postępowaniu cywilnym

Rozmaitości

Apelacja taka może zostać wniesiona przez stronę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika, np. adwokata lub radcę prawnego. Może to być zarówno pełnomocnik dotychczas reprezentujący stronę w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji jak i pełnomocnik, który został dopiero ustanowiony celem wniesienia apelacji.

Wniesiona apelacja jest rozpoznawana przez sąd drugiej instancji w stosunku do sądu, który wydał zaskarżony wyrok (postanowienie). Jest jednak ona „fizycznie” wnoszona (składana, wysyłana na adres) sądu pierwszej instancji, który następnie przekazuje ją wraz z aktami sądowi drugiej instancji. Z tego powodu często mówi się więc, że „apelacja jest wnoszona do sądu drugiej instancji za pośrednictwem sądu pierwszej instancji”. I tak, na przykład jeżeli zostanie ustanowiony pełnomocnik taki jak adwokat wejherowo nie będzie miastem, do którego uda się on, aby wziąć udział w rozprawie apelacyjnej – takim miastem będzie Gdańsk. Apelacje od orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy w Wejherowie są bowiem rozpoznawane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Będzie tak pomimo, że zostanie zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Wejherowie, a sama apelacja zostanie bezpośrednio złożona właśnie w tym sądzie.

Apelacja musi zostać wniesiona w terminie dwutygodniowym, licząc od dnia doręczenia stronie wyroku (postanowienia) wraz z uzasadnieniem. Jeżeli natomiast taki wniosek nie został przez stronę zgłoszony, wyżej wymieniony termin winien być liczony od dnia, w którym upłynął termin, w którym taki wniosek strona mogła zgłosić. Oczywiście w tym drugim wypadku, strona sporządzająca apelację (bądź jej pełnomocnik) nie będą dysponowali uzasadnieniem zaskarżonego wyroku (postanowienia), co znacznie utrudni skuteczne wzruszenie zaskarżonego orzeczenia. Na marginesie należy wskazać, że złożenie przez stronę apelacji bezpośrednio w sądzie drugiej instancji (w naszym przykładzie w Sądzie Okręgowym w Gdańsku), z zachowaniem wyżej wymienionych terminów, również spowoduje skuteczne wniesienie apelacji (i tak zostanie ona jednak przesłana sądowi pierwszej instancji).

Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów. Z uwagi na charakter cywilnego postępowania odwoławczego, sąd ten – będąc co do zasady związany granicami zaskarżenia – ponownie, merytorycznie bada całą sprawę. Sąd ten bierze więc pod uwagę materiał dowodowy zebrany przez sądem pierwszej instancji, a także – z uwzględnieniem ograniczeń w dowodzeniu przez tym sądem – materiał dowodowy zgromadzony przez sąd drugiej instancji.

Sama apelacja jest niczym innym jak pismem procesowym, a zatem przede wszystkim winna spełniać warunki formalne przewidziane dla każdego pisma procesowego. Powinna również, m.in. wskazywać zaskarżonego orzeczenie, zakres jego zaskarżenia, zarzuty i ich uzasadnienie, wniosek co do zmiany lub uchylenia zaskarżonego orzeczenia, ewentualnie wskazywać nowe dowody. Apelacja – co do zasady – winna również zostać opłacona.

Sąd odwoławczy może wniesionej apelacji nie uwzględnić i w tej sytuacji oddala apelację. Może też apelację uwzględnić, co spowoduje – w przeważającej ilości wypadków – zmianę zaskarżonego orzeczenia i orzeczenie przez ten sąd co do istoty sprawy (możliwe są jednak także inne rozstrzygnięcia).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.