Fundusze pozyskują i inwestycje realizują

Redakcja. – Jakie są najważniejsze, inwestycyjne przedsięwzięcia, która realizowano w Szydłowcu w tym roku?

Artur Ludew, burmistrz Szydłowca. – Z pewnością jest to rewitalizacja zalewu i terenów wokół niego.Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji I etapu tego ważnego ekologiczno-rekreacyjnego przedsięwzięcia, który zakończy się w maju 2018 r. Bezdyskusyjnie jest to nasza najważniejsza inwestycja. Jej zakres obejmuje remont jazu i oczyszczenie zbiornika oraz rekultywację zieleni wokół akwenu. Poza kompleksowym zagospodarowaniem nadbrzeżnych terenów zielonych (przewidziano m.in. nowe nasadzenia drzew, ozdobnych roślin i krzewów), powstanie także rekreacyjna infrastruktura sportowo rekreacyjna.

Redakcja. – Czy poza dofinansowaniem prac na terenie szydłowieckiego zalewu, udało się pozyskać fundusze na dofinansowanie innych, ekologicznych przedsięwzięć na terenie gminy Szydłowiec?

Artur Ludew.- Jesteśmy w trakcie rozpoczynania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 85 gospodarstw domowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie wynosi tutaj 63,63% pozostałą część pokryją mieszkańcy. Pozyskaliśmy na ten cel ponad 1,2 mln zł. Z tej ekologicznej możliwości skorzystają właściciele gospodarstw domowych z sołectw z terenu naszej gminy. Zakończenie tej inwestycji planowane jest zgodnie z zawartą umową do 15 marca 2018 r. Poza tym uzyskaliśmy dofinansowanie na modernizację przydomowych kotłowni C.O. i z takiej możliwości skorzystali również mieszkańcy naszej gminy.

Redakcja. – Na jakie jeszcze gminne inwestycje udało się pozyskać pieniądze z funduszy pomocowych?…

Artur Ludew. – Z Ministerstwa Sportu i Turystyki udało nam się pozyskać blisko 1,5 mln zł na modernizację budynku klubowego MKS Szydłowianka. Zadanie to będzie polegało na wybudowaniu  nowego budynku wraz z zapleczem socjalnym. Zakończenie realizacji tej inwestycji zaplanowane jest na 30 kwietnia 2019 roku. Ponadto pozyskaliśmy pieniądze na remont budynku MOPS-u, będzie remontowane I piętro. Na to remontowe przedsięwzięcie pozyskaliśmy ok. 80 tys. zł.  z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie realizacji jest także budowa windy przy budynku PSP  nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Koszt tego przedsięwzięcia, to blisko 200 tys. zł. Na jego realizację pozyskaliśmy 50% dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kolejne pozyskane fundusze, to ok. 459 tys. zł. na termomodernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej z RPO Województwa Mazowieckiego, a także na remont remizy OSP Jankowice – 195 tys. zł  poprzez LGD „Razem na Piaskowcu”. Warte odnotowania jest również pozyskanie ponad 36 tys. zł. na funkcjonowanie Żłobka w ramach programu „Maluch”, czy też 26 tys. zł. na doposażenie szkolnych gabinetów medycznych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 Redakcja. – A co w tym roku udało się zrealizować m. in na lokalnych drogach w mieście i na terenie gminy Szydłowiec?…

Artur Ludew. – Wykonaliśmy wielu prac mających na celu poprawę naszych gminnych dróg. Największe prace wykonaliśmy w ulicach Spacerowej i Kochanowskiego, na Osiedlu Nad Zalewem. Jesteśmy w trakcie modernizacji drogi w Ciechostowicach (pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie z PROW-u). W Zdziechowie (przez Zdziechów Działy) wykonaliśmy drogę, współfinansowaną z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

– We współpracy z powiatem wyremontowaliśmy m.in. drogę przez Wysocko, na którą przeznaczyliśmy 50 tys. zł., był to kolejny etap modernizacji tego traktu. Również wspólnie z powiatem zakończyliśmy I etap budowy zatoki i chodnika w Wysokiej oraz zatokę postojową w Sadku. Przekazaliśmy 50% dofinansowania na przebudowę skrzyżowania przy ul. Folwarcznej połączonego z montażem sygnalizacji świetlnej. Wykonaliśmy także szereg chodników m.in. w Woli Korzeniowej, przy ul. Kościuszki w północnej części miasta (od ul. Metalowej), gdzie dokończyliśmy budowę chodnika i połączyliśmy z chodnikami wykonanymi w ramach budowy S-7. Wyremontowaliśmy i wybudowaliśmy chodniki na Osiedlu Wschód, przy ul. Zamkowej, przy ul. Kościuszki od Woli Korzeniowej do CKZiU w Szydłowcu, gdzie wykonana została również zatoka postojowa współfinansowana przez powiat, zrealizowaliśmy kolejny etap budowy chodnika w Sadku (Sadek Podlas), oraz w Jankowicach. Ponadto kończymy budowę chodnika przy ul. Moniuszki.

Z racji tego, że polepszenie stanu naszych dróg jest bardzo ważne dla naszych mieszkańców, poczyniliśmy działania mające na celu otwarcie sobie drogi do wykonania niezbędnych zadań inwestycyjnych w kolejnych latach, dlatego też wykonaliśmy w roku bieżącym szereg dokumentacji projektowych dotyczących budowy (przebudowy) dróg m. in w Jankowicach, Hucisku, Zastroniu, Baraku, Długoszu jeżeli chodzi o sołectwa oraz w ul. Leśnej, Polnej, Wymysłów, Kopernika i Szydłowieckiego w Szydłowcu.

Redakcja. – Jakie jeszcze inne zadania inwestycyjne udało się zrealizować w tegorocznym budżecie.  Słyszałem, że było ich aż 90.

Artur Ludew. – Rzeczywiście było ich ok. 90 i jest to rekordowa liczba zadań jaka kiedykolwiek była realizowana w gminie Szydłowiec, m. in. ze względu na tak dużą liczbę nie wszystkie udało nam się zakończyć w tym roku, ale będą one zrealizowane z początkiem roku 2018 w ramach tzw. wydatków niewygasających.

– Bardzo ważnym przedsięwzięciem jest  zakończenie budowy mieszkań socjalnych. Do użytku przekazaliśmy 8 takich mieszkań wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Obecnie jesteśmy w trakcie ich zasiedlania. Ponadto zakończyliśmy remont dachu na jednym z budynków socjalnych przy ul. Piaskowej, na który przeznaczyliśmy ponad 70 tys. zł. oraz oczekujemy na rozstrzygnięcie wniosków na dofinansowania modernizacji mieszkań socjalnych przy ul. Kilińskiego, Piaskowej i Garbarskiej. Przygotowywana jest również dokumentacja dotycząca remontu mieszkań socjalnych przy ul. Kościuszki i Sadowej.

– Zakończyliśmy I etap budowy świetlicy wiejskiej w Chustkach. Remontujemy etapami remizę OSP w Majdowie, Woli Korzeniowej oraz świetlicę wiejską w Korzycach. W 2017r. doposażyliśmy place zabaw w sołectwach Wysocko, Barak i Wilcza Wola. Wykupiliśmy także działki pod budowę świetlic wiejskich w Świerczku i Krzcięcinie. W Szydłówku I ogrodziliśmy działkę i kończymy zagospodarowanie placu na potrzeby mieszkańców, zaś w Omięcinie przygotowaliśmy niezbędną dokumentacje do zagospodarowania działki na potrzeby lokalnej społeczności w 2018r.  Konsekwentnie realizujemy przedsięwzięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego, na które również w 2018 r. przeznaczymy łącznie ponad 600 tys. zł.

– Bardzo ważne zadania wykonuję nasze miejskie spółki. Wodociągi miejskie wykonały szereg zadań remontowych oraz m. in. zrealizowały budowę wodociągu przy ul. Metalowej. Ciepłownia Miejska przeprowadziła natomiast bardzo duże inwestycje polegające na modernizacji sieci ciepłowniczej łącznie za ponad 850 tys. zł. Ponadto opracowaliśmy dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej w Baraku i Woli Korzeniowej, Książku Starym Nowym i Majdowskim oraz jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Szydłowcu. Zadania te będą realizowane po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego, ponieważ gmina ze względu na wielomilionowe koszty realizacji tych inwestycji, nie jest w stanie zrealizować ich ze środków własnych.

– Wiele uwagi poświęcamy naszym placówkom oświatowym. W 2017r. przeprowadziliśmy w nich remonty bieżące na kwotę ok. 300 tys. zł. Wykonaliśmy m. in. niezbędny remont w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu za kwotę ponad 70 tys. zł. Chciałbym przy tej okazji zdementować plotki dotyczące dokumentacji budowlanej na budową nowego przedszkola. Informuje naszych mieszkańców, że taka dokumentacja jest ważna 3 lata od wydania pozwolenia na budowę, a gmina Szydłowiec wystąpiła o takie pozwolenie w grudniu 2017 r., w związku z tym nie może być mowy o utracie jej ważności. Ponadto przygotowaliśmy dokumentacje dotyczące remontu nawierzchni hali oraz dachu auli przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Niestety nie udało się natomiast rozstrzygnąć przetargu na modernizację szkoły w Majdowie, która wymaga przede wszystkim odwodnienia, ale przystąpimy do tego zadania z początkiem 2018 r. Poza tym doposażamy sale, bierzemy udział w wielu projektach, cieszymy się z sukcesów naszych dzieci i konsekwentnie poprawiamy warunki w jakich się uczą.

Redakcja. – A jakie plany ma gmina w związku z dzielnicą przemysłową?

Artur Ludew. – Kiedy objąłem funkcje burmistrza gmina nie posiadała praktycznie żadnej oferty  inwestycyjnej, którą można by było zaproponować potencjalnemu inwestorowi. Trzy lata wytężonej, niewidocznej dla naszych mieszkańców pracy znacząco przybliżyło nas do osiągnięcia celu. Dążymy do tego, aby w II kwartale 2018 r. ogłosić pierwszy przetarg na zbycie ok. 6,5-7 ha pod inwestycje. Aby to się jednak mogło stać wykupiliśmy ok. 30 działek, kilka zamieniliśmy, z urzędu regulowaliśmy stany prawne, bądź motywowaliśmy właścicieli w celu ich regulacji, tak aby gmina mogła dokonać ich zakupu. Poza tym  dzięki zmianom planu zagospodarowania przestrzennego, które również powoli się finalizują, uzyskamy dodatkowe 6-7 ha, które będziemy chcieli zbyć w III kwartale 2018 r. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli i zdołamy dotrzymać w/w terminów, optymistycznie patrząc jest niewielka szansa, że potencjalny inwestor po zakupie nieruchomości będzie mógł rozpocząć budowę już jesienią 2018 r., czego bym sobie i wszystkim naszym mieszkańcom życzył. Na dzień dzisiejszy, natomiast zbyliśmy jedną działkę przy ul. Pięknej, gdzie powstanie obiekt magazynowo-biurowy zatrudniający docelowo kilkanaście osób. Deklarowany przez inwestora termin zakończenia budowy tego obiektu to połowa 2019 r., obecnie wspólnie z inwestorem przystępujemy do przygotowania dokumentów niezbędnych do uzbrojenia tego terenu. Ponadto w trakcie rozstrzygnięcia przetargu jest działka o pow. 1,3225 ha, znajdująca się w Starachowickiej Strefie Ekonomicznej położona przy ul. Metalowej w Szydłowcu z przeznaczeniem pod działalność usługową i produkcyjną. Po sprzedaży działki, również powstanie tam obiekt, który zapewni dodatkowe miejsca pracy.

Redakcja. – Co by pan chciał przekazać mieszkańcom gminy Szydłowiec na zakończenie 2017 r.

Artur Ludew. – Przede wszystkim chciałbym życzyć naszym mieszkańcom zdrowia, spokojnych rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku. Przy tej okazji chciałbym również prosić o wyrozumiałość i cierpliwość. Wspólnie z Radą Miejską nie jesteśmy w stanie naprawić w krótkim okresie czasu zaniechań, które nawarstwiały się przez lata. Zapewniam jednak, że konsekwentnie czynimy starania, aby te zaniedbania eliminować, zdając sobie sprawę jak wielu mieszkańców oczekuje na niezbędne inwestycje i jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

(Red.)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Ulubiony szpieg Churchilla, quiz i ludowe piosenki

Pięć trzyosobowych drużyn rywalizowało w cyklicznym konkursie "Wędrówki Regionalne po Ziemi Szydłowieckiej". Konkursowi rokrocznie przyświecał inny temat wiodący oraz zakres historyczny – zależnie od aktualnych...

Galerie

Najbradziej popularne

Pięć trzyosobowych drużyn rywalizowało w cyklicznym konkursie "Wędrówki Regionalne po Ziemi Szydłowieckiej". Konkursowi rokrocznie przyświecał inny temat wiodący oraz zakres historyczny – zależnie od aktualnych rocznic. Honorowy patronat sprawowali starosta - Włodzimierz Górlicki i burmistrz - Artur Ludew, którzy byli...
Podobnie jak w latach ubiegłych, Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie wraz z filią w Zbijowie Małym włączyła się w organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Poza promocją bibliotek i czytelnictwa, dla dorosłych zorganizowano wycieczkę do Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. - Poznaliśmy...
8 komitetów wyborczych, wiele niekiedy zupełnie nieznanych nazwisk. Już w niedzielę, 26 maja pójdziemy do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do Europarlamentu. Kto startuje? Na kogo głosować? Głosować można w godz. 7.00 - 21.00. Głos ważny można oddać tylko na...
Dzisiaj, tuż po godz. 11 płonął osobowy samochód na trasie S-7. Do tego zdarzenia doszło na ekspresówce w rejonie miejscowości Sadek. W trakcie jazdy, w seacie zapaliła się komora silnika. Pożar ugaszono przed przybyciem strażaków. - Strażacy z JRG odłączyli akumulator...
Gmina Jastrząb zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące akcji edukacyjnej w ramach projektu pn " Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Gospodarka przyjazna środowisku. Spotkanie odbędzie się 31 maja...

Popularne w ostatnich dniach