Posumowanie 4 -letniej wójtowskiej kadencji

0
23

Najważniejsze inwestycje, które udało się w tym czasie zrealizować to: dwa przedszkola, w Orońsku i w Tomaszowie. Wcześniej, od lat funkcjonował tylko jeden oddział przy ul. Brandta, a dzieci „odsyłane z kwitkiem” rodzice lokowali w przedszkolach w ościennych gminach.

W 2016 r. oddano do użytku pierwsze dwu- oddziałowe Przedszkole przy ul. Wesołej 8 w Orońsku, powstałe po przebudowie i modernizacji budynku po byłej lecznicy zwierząt. Koszt inwestycji wyniósł 1.118 tys. zł., przy czym skorzystaliśmy z pożyczki WFOŚiGW w kwocie 72 tys.zł. W 2017 r. oddano do użytku kolejny oddział Przedszkola wTomaszowie, który powstał po adaptacji budynku po byłym sklepie, zrealizowany z własnych środków w kwocie 450 tys.zł.

Obecnie gmina dysponuje czterema oddziałami przedszkolnymi, gdzie świadczy profesjonalną działalność opiekuńczo-wychowawczo-pedagogiczną dla 90 przedszkolaków, co stanowi prawie 100%-we zaspokojenie potrzeb naszej gminy.

Do najważniejszych inwestycji zaliczyć należy także budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami na osiedlu Sady w Orońsku. W 2017 r. wykonano 860 mb, w tym 289 mb/25 szt. przyłączy, o wartości 507 tys.zł. przy wsparciu pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 390 tys.zł. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji dalszej części budowy kanalizacji na Sadach o długości 1033 mb, w tym 192mb./35szt przyłączy o wartości 690 tys.zł. przy wsparciu pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 469 tys.zł.

Jesteśmy również w trakcie realizacji bardzo ważnej inwestycji. Potocznie nazywana jest „Duże OZE”, a polega ona na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii, którą wykonujemy w partnerstwie z samorządami gmin naszego powiatu i starostwa.

W tym projekcie nasza gmina Orońsko jest najliczniejszą grupą beneficjentów, a jest to 170 instalacji, w tym 114 – gospodarstw domowych z ogniwami fotowoltaicznymi; 12 – z panelami solarnymi; 16 – z pompami ciepła do ciepłej wody użytkowej; 6 – z pompami ciepła centralnego ogrzewania i 19 g.d. – z kotłami C.O. na biomasę oraz 3 instalacje ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 KW każda, zainstalowane na budynkach użyteczności publicznej tj, PSP Orońsko; oczyszczalnia ścieków w Orońsku i w Łaziskach.

Ogólna wartość projektu w części gminy Orońsko to kwota 3.768 tys.zł., przy wsparciu środków unijnych w wysokości 3.014 tys.zł.(80% dotacja z PROW). Inwestycja ta sprawi, że bezpośrednie koszty egzystencji mieszkańców gminy zmniejszą się w sposób znaczący.

Wyremontowano i zmodernizowano 7300 mb (3285 m2) dróg gminnych na ogólną wartość 2.073.670 zł. w tym :

1. droga w Łaziskach o długości 560 mb (2520 m2 , przebudowana w ramach FOGR-u na

ogólną wartość 199 tys.zł. przy wsparciu środków unijnych Marszałka Województwa

Mazowieckiego w kwocie 92 tys.zł..

Na tych samych zasadach przebudowaliśmy drogi dojazdowe do pól we wsiach:

a) Krogulcza Sucha o długości 597 mb (2686 m2) na ogólną wartość 232 tys. zł., przy

wsparciu Marszałka w kwocie 60 tys.zł. i

b) Krogulcza Mokra o długości 255 mb (1148 m2) na ogólną kwotę 180 tys. zł. i przy

wsparciu Marszałka w kwocie 55 tys.zł.

2. najważniejszą inwestycję drogową zrealizowaliśmy w ramach projektu PROW pn.”Uporządkowanie układu komunikacyjnego przy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku”, a dotyczy to ul. Topolowej, Spółdzielczej i chodnika o długości 865 mb (3893 m2) na ogólną wartość 696 tys.zł. przy wsparciu Marszałka w kwocie 415 tys.zł.

3. w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego umocniono nawierzchnię dróg

gminnych przy użyciu tłucznia i w większości zamkniętego 6-cio centymetrową

wiążącą warstwą destruktu asfaltowego, o długości 4900 mb (17150 m2) na ogólną

wartość w kwocie 750 tys.zł. we wsiach: Bąków; Dobrut; Śniadków; Krogulcza

Mokra; Guzów; Guzów Kol.;Chronów; Chronów Kol. Górna; Chronów Kol. Dolna;

Łaziska; Gozdków i Tomaszów.

W czasie kadencji na ogólną wartość zrealizowanych i realizowanych jeszcze inwestycji w kwocie ponad 8.400 tys.zł, udało się pozyskać prawie 4.900 tys.zł. środków zewnętrznych, pochodzących z funduszy unijnych w kwocie 3.800.tys.zł., z funduszy rządowych 100 tys.zł. i z WFOŚiGW 990 tys.zł., związanych z zadaniami budżetowymi opisanymi wyżej tj. budowle, duże OZE i remonty dróg, a także min:

Ważna inwestycja, którą gmina realizuje etapowo to „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku”, który zlokalizowany jest obok CRP, za obiektami boisk sportowych klubu „Oronka”.

Jest to miejsce, gdzie od roku funkcjonuje już siłownia plenerowa (zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego wsi Orońsko w kwocie 28 tys.zł), a obecnie wybudowano już chodnik, place postojowe i ciągi piesze za kwotę 253 tys.zł. przy wsparciu środków unijnych w kwocie 117,333 zł. (LGD Razem na Piaskowcu), jak również altanę ogrodową, na którą pozyskaliśmy środki w kwocie 10 tys.zł. z MIAS-u (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw) – (z tego samego projektu pozyskaliśmy środki na zakup dwóch kontenerów z przeznaczeniem na szatnie dla klubu sportowego „Postęp” w Łaziskach). Na terenie parku rekreacyjnego do końca listopada br. zabudowany będzie jeszcze plac zabaw dla dzieci od 1 do 8 lat ze środków LGD-u w kwocie 25 tys.zł. aplikowanych przez klub sportowy „Oronka” oraz uzupełniające urządzenia siłowni plenerowej, na ogólną wartość zadania w kwocie 43.300 zł., przy wsparciu z programu pomocowego rządu (minister sportu w ramach projektu OSA (Otwarte Strefy Aktywności) w kwocie 35 tys.zł.

Ważną inwestycją jest wybudowana w 2016 r. instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 KW na budynku przedszkola (klubu sportowego „Oronka”) przy ul. Brandta w Orońsku za ogólną kwotę 61430 zł. przy pełnym wykorzystaniu środków z WFOŚiGW. Instalacja ta bardzo poważnie wpływa na obniżenie kosztów funkcjonowania przedszkola i obiektów sportowych „Oronka”.

Do ważnych inwestycji zaliczyć z pewnością należy też zakup mini ciągnika John Deere z towarzyszącym osprzętem za kwotę 60 tys.zł., który wykorzystywany jest do utrzymania chodników latem i zimą oraz terenów zielonych. Do zimowego utrzymania dróg gminnych nabyliśmy urządzenia w postaci dwóch pługów czołowych do odśnieżania oraz piaskarkę do walki z gołoledzią o łącznej wartości 64 tys.zł, w całości pokrytych ze środków zewnętrznych.

Ważna inwestycja etapowo, sukcesywnie realizowana, która sprawia, że są oszczędności w kosztach oświetlenia ulicznego, to stosowanie urządzeń ledowych. W ramach funduszu sołeckiego i nie tylko, modernizujemy tę infrastrukturę i zastosowano ją już w Orońsku przy ul. Dworskiej, Szkolnej, częściowo Brandta, we wsiach Helenów, Śniadków, Krogulcza Sucha, oraz punktowo w Łaziskach, Dobrucie, Ciepłej i Gozdkowie.

Realizację swojego programu wyborczego sprzed 4 lat, oceniam na 80% . Nie mogę robić sobie wyrzutów sumienia np., że nie zorganizowałem transportu zbiorowego z odległych miejscowości tj. Gozdków, Zaborowie, Chronówek itp. do Orońska – choć były okresowe próby uruchomienia „Busowego” transportu z dotacją z gminy, ale nawet znaczące dotacje, nie dawały satysfakcji przedsiębiorcom,gdyż nie było pasażerów w ilościach dających jakikolwiek „plus”.

Następnym punktem nie zrealizowanym, jakim miało być przejęcie przez wójta nadzoru nad działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Orońsku, to prowadzone postępowanie nad ustawą Prawo Wodne i brak zapowiadanych przepisów wykonawczych w tej kwestii.

Nie zakupiona karetka transportowa dla Ośrodka Zdrowia w Orońsku, gdyż funkcjonujący transport medyczny w ramach NFZ-u zaspakaja takie potrzeby.

Nadal za bardzo ważne uważam, umożliwienie działalności Młodzieżowej Rady Gminy w Orońsku, która absolutnie winna funkcjonować.

Pozostałe 14 punktów programu tj.: budowa dróg gminnych, budowa sieci kanalizacyjnej, przygotowanie terenów dla budownictwa mieszkaniowego, wspieranie inicjatyw ekologicznych w tym dla wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, wprowadzenia w Gimnazjum w Orońsku programu nauki pływania, utworzenia punktów przedszkolnych, wspierania w tworzeniu i działalności kół seniora, pomocy dla osób niepełnosprawnych w edukacji i rozwoju zawodowym, oddania w zarząd radzie sołeckiej budynków wiejskich, nie podwyższania opłat za wodę ścieki, śmieci i podatku transportowego, pomocy organizacyjnej i finansowej dla osób bezrobotnych i wykluczonych, bezpłatnego korzystania z gminnych i szkolnych obiektów sportowych przez mieszkańców gminy oraz bezpłatnego świadczenia pomocy prawnej dla mieszkańców gminy – zostało zrealizowane.

Możliwe to było dzięki dobrej współpracy, z Radą Gminy, z jej przewodniczącą Eweliną Suligowską na czele, z sołtysami i ich Radami Sołeckimi oraz pełnego poświęcenia i zaangażowania pracowników Urzędu Gminy, za co wszystkim składam serdeczne podziękowania.

Chciałbym jeszcze poinformować o naszych pionierskich działaniach, które dotychczas nie były podejmowane, a są to:

1. wyposażenie oddziałów „O” we wszystkich PSP w tablice multimedialne. Tablice interaktywne elektromagnetyczne, oprócz tego, że obsługiwane są elektronicznymi pisakami o ergonomicznym kształcie i wspierające prawidłowe nawyki pisania, to sprawiają, że dajemy szansę naszym najmłodszym uczniom poznawania nowoczesnej technologi.

2. odkrywanie historii Orońska i gminy Orońsko. Powstały trzy opracowania książkowe opowiadające o naszej historii, których pomysł i koncepcję publikacji dał Roman Woźniak sekretarz gminy Orońsko, a są to:

a) Orońskie Kopalnie Krzemienia Czekoladowego – Skarb Społeczności Epoki Kamienia – napisane we współpracy z Polską Akademią Nauk w Warszawie, książka która mówi o tym że w epoce kamienia Orońsko było ważnym ośrodkiem górniczym pozyskiwania metodą odkrywkową krzemienia czekoladowego, cennego surowca wówczas do egzystencji lokalnej społeczności.

b) ” Orońsko piórkiem malowane” napisana przez młodego historyka Kamila Szponara. To utrwalenie obecnego stanu i wyglądu naszych gminnych zabytków i ciekawych miejsc przyrodniczych, wyjątkową autorską techniką graficzną uprawianą przez Nino Aydinowicza – artystę malarza z Krakowa.

Obie książki są już gotowe, ustalamy daty ich promocji, a sfinansowaliśmy je w całości ze środków unijnych (LGD Razem na Piaskowcu)

c) w planach wydawniczych jeszcze w 2018 r. jest trzecia książka autorstwa Tomasza Palacza byłego gyrektora CRP w Orońsku, mówiąca o biografii Franciszka Ksawerego Christianiego. To ważna postać w historii Orońska, jako jego właściciel i budowniczy dróg, których wybudował 2195 km m.in. z Warszawy do Krakowa przez Radom i Orońsko oraz odcinek traktu petersburskiego z Kowna do Dyneburga. W naszej gminie rok 2018 jest Rokiem Franciszka Ksawerego Christianiego – taką uchwałę w grudniu ubiegłego roku podjęła Rada Gminy. Środki na jej wydanie zamierzamy pozyskać od sponsorów m.in. budowniczych szlaków drogowych.

 

 Henryk Nosowski, wójt gminy Orońsko

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.