Dokonano końcowego odbioru robót w budynku PSZOK

5 czerwca 2019 r dokonano końcowego odbioru robót w budynku PSZOK, znajdującego się przy ul Zacisznej 17 w Jastrzębiu, wykonanych przez Firmę Budowlano – Usługową „WIATROBUD II” Paweł Wiatrak, Przemysław Wiatrak s.c. z Radomia.
W ramach projektu pt: „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.2 Gospodarka odpadami zostało wykonane m.in. zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek ” PSZOK” z zapleczem socjalno – biurowym, w którego skład wchodziła modernizacja, montaż i instalacja niezbędnej infrastruktury towarzyszącej instalacji, oświetlenie, ogrodzenie, wykonano powierzchnie utwardzone, zamontowano wagę samochodową z fundamentami. W ramach projektu wyposażono również pomieszczenie biurowe PSZOK.

Dla celów edukacyjnych na terenie PSZOK wykonano ścieżkę edukacyjną.

Celem projektu jest: stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez budowę PSZOK, zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Jastrząb.

Budowa i eksploatacja PSZOK w gminie Jastrząb zmierza do poprawy stanu środowiska przyrodniczego poprzez objęcie systemem gospodarki odpadami mieszkańców gminy. Inwestycja jest zgodna z polityką ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania a ulegających naturalnej biodegradacji przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości społeczeństwa o konieczności odzysku surowców wtórnych poprzez segregację odpadów.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 406 960,00 zł

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbradziej popularne

Najnowsze

Popularne w ostatnich dniach

Najnowsze komentarze